Licencja konieczna do przewozu osób w transporcie międzynarodowym

Licencja konieczna do przewozu osób w transporcie międzynarodowym

emka autokar

Działalność transportowa, która polega na świadczeniu usług w międzynarodowych przewozach drogowych osób, wymaga odpowiedniej licencji wspólnotowej.

Licencja wspólnotowa uprawnia także do wykonywania krajowego transportu drogowego. Zasady uzyskania licencji określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autobusowych i autokarowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Rozporządzenie to ma zastosowanie do międzynarodowego autobusowego i autokarowego przewozu osób na terytorium Wspólnoty przez przewoźników wykonujący przewozy zarobkowe lub pracujących na potrzeby własne, mających siedzibę w państwie członkowskim, przy użyciu pojazdów zarejestrowanych w tym państwie, które ze względu na swoją konstrukcję i wyposażenie nadają się do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą.

Charakter licencji

Licencja zagranicznego przewozu osób może być udzielona jedynie na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Odmiennie natomiast została uregulowana w Rozporządzeniu 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku, gdzie w artykule 4 ustęp 4 tegoż rozporządzenia przewiduje, że licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz osób jest wydawana na odnawialne okresy nie dłuższe niż 10 lat. Zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 punktem 1 ustawy o transporcie drogowym, licencja wygasa na mocy prawa po upływie okresu, na który została udzielona, a przedsiębiorca, chcąc kontynuować działalność, musi ubiegać się o wydanie nowej licencji.

Dlaczego licencja jest ważna

Kiedy wynajmujemy firmę przewozową na wyjazdy zagraniczne, konieczne jest sprawdzenie, czy posiada ona konieczną licencję. Jej posiadanie oznacza, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie warunki, pozwalające na bezpieczny transport pasażerów. Oczywiście po sprawdzeniu informacji dotyczących licencji należy również zwrócić uwagę na elementy gwarantujące spokojną podróż, szczególnie jeśli jest to podróż międzynarodowa.